Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἱέρακος.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἱέρακος.
αʹ. Ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶν Ἱέρακα, λέγων· Εἰπέ μοι λόγον, πῶς σωθῶ; Λέγει αὐτῷ ὁ γέρων· Κάθου εἰς τὸ κελλίον σου· ἐὰν πεινᾷς, φάγε· ἐὰν διψᾷς, πίε· καὶ μὴ κακολογήσῃς τινά· καὶ σώζῃ.
βʹ. Ὁ αὐτὸς εἶπεν, ὅτι Οὐδέποτε κοσμικὸν λόγον ἢ εἶπον, ἢ ἠθέλησα ἀκοῦσαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου