Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Χαιρήμωνος.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Χαιρήμωνος.
Ἔλεγον περὶ τοῦ ἀββᾶ Χαιρήμωνος εἰς Σκῆτιν, ὅτι ἀπεῖχε τὸ σπήλαιον αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας μίλια τεσσαράκοντα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἕλους καὶ τοῦ ὕδατος μίλια δώδεκα· καὶ οὕτως εἰσέφερε τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ, καὶ δύο λαγύνια ἓν παρ' ἓν βαστάζων, καὶ ἐκαθέζετο, καὶ ἡσύχαζεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου