Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἱλαρίωνος.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Ἱλαρίωνος.
Παρέβαλεν ὁ ἀββᾶς Ἱλαρίων ἀπὸ Παλαιστίνης εἰς τὸ ὄρος, πρὸς τὸν ἀββᾶν Ἀντώνιον. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος· Καλῶς ἦλθες, ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωῒ ἀνατέλλων. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Ἱλαρίων· Εἰρήνη σοι, ὁ στύλος τοῦ φωτὸς, ὁ τὴν οἰκουμένην φωτίζων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου