Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Περὶ τοῦ ἀββᾶ Γρηγορίου τοῦ θεολόγου.


Περὶ τοῦ ἀββᾶ Γρηγορίου τοῦ θεολόγου.
αʹ. Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Γρηγόριος, ὅτι τὰ τρία ταῦτα ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἔχοντος τὸ βάπτισμα· πίστιν ὀρθὴν ἀπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀλήθειαν ἀπὸ τῆς γλώσσης, καὶ σωφροσύνην ἀπὸ τοῦ σώματος.
βʹ. Εἶπε πάλιν· Ὅλος ὁ βίος ἀνθρώπου, ἡμέρα μία, τοῖς πόθῳ κάμνουσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου